Vill du bli förtroendevald eller nominera någon du tror skulle passa perfekt i Ung Media Sveriges styrelse?

Nu är det dags för medlemsföreningarna att rösta och besluta vilka personer som ska väljas till de olika uppdragen. Den nya styrelsen väljs in under Kongressen, alltså Ung Media Sveriges årsmöte, som kommer att hållas i april.

Genom att sitta i styrelsen kan du påverka Ung Media Sveriges riktning och framtid.

Valberedningen söker personer till följande uppdrag: 

  • Förbundsordförande (1)
  • Vice förbundsordförande (1)
  • Ledamöter i förbundsstyrelsen (5-9 ledamöter)
  • Verksamhetsrevisorer (2)
  • Valberedningen (1 ordförande och 2-4 ledamöter)

Förbundsordförande

Förbundsordförande leder och planerar styrelsens arbete och är den som i första hand representerar Ung Media Sverige på olika aktiviteter, till exempel i panelsamtal, möten med makthavare och mingel, skriva under debattartiklar och synas utåt i media och förbundets kanaler.

Förbundsordförande har även ansvar för arbetsledning av förbundets generalsekreterare.

Förbundsordförande ingår i verkställande utskottet (VU) tillsammans med vice förbundsordförande, där snabba beslut och mindre beslut kan fattas mellan styrelsemötena.

Förbundsordförande har utslagsröst i styrelsen om det blir lika rösttal vid omröstning i styrelsen.

Att vara förbundsordförande innebär en del arbete utöver styrelsemötena. Hur mycket tid och vad som görs varierar, och det beslutas i dialog med styrelsen. De senaste åren har förbundsordförande fått ett arvode, ca 20-40 % av halva prisbasbeloppet (halva prisbasbeloppet 2021 är 23 800 kr). Det är dock ett ideellt uppdrag som går att kombinera med heltidsarbete eller heltidsstudier.

Vice Förbundsordförande

Vice förbundsordförande är ett stöd och bollplank för förbundsordförande, och kan vid behov även kliva in i förbundsordförandes roll. Vice förbundsordförande ingår i verkställande utskottet (VU) tillsammans med förbundsordförande, där snabba beslut och mindre beslut kan fattas mellan styrelsemötena.

Att vara vice förbundsordförande innebär en del arbete, utöver styrelsemötena. Hur mycket tid och vad som görs varierar. Det är dock ett ideellt uppdrag som går att kombinera med heltidsarbete eller heltidsstudier.

Vice förbundsordförande har utslagsröst i styrelsen om förbundsordförande är frånvarande och det blir lika röstetal vid omröstning i styrelsen.

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna är medlemmarnas ögon och öron i förbundet mellan kongresserna. De är lite som detektiver, som granskar förbundets räkenskaper, årsbokslut och verksamhet. I uppdraget ingår att skriva en revisionsberättelse som redovisas på Kongressen. Revisionsberättelsen ska innehålla ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse.

Verksamhetsrevisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som sker i förbundet samt har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsemöten.

Verksamhetsrevisor är ett ideellt uppdrag. Det finns inga krav på att du ska varit revisor förut, utan du får utbildning och stöd av förbundet. Ung Media Sverige är ett ungdomsförbund och valberedningen är en chans att få testa och lära sig revisionsarbete.

Obs! Kongressen ska även välja auktoriserad revisor, men det är ett separat val. Auktoriserad revisor är en yrkestitel, så det är professionella personer som jobbar revision.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati. Några från förbundsstyrelsen bukar även ingå i projektgruppen som planerar Kongressen och den årliga utbildningshelgen Presskonferensen.

Till Kongressen är det förbundsstyrelsen som ansvarar för att det finns: verksamhetsberättelse om året som gått, ekonomisk berättelse/årsbokslut om årets som gått, förslag på verksamhetsplan för kommande år och förslag på budget för kommande år. Förbundsstyrelsen kan även komma med andra förslag till Kongressen, t.ex. stadgeändringar eller beslut om långsiktig strategi för för förbundet.

Förbundsstyrelsen brukar ha ca 6-8 möten om året. Nu i coronatider är det digitala möten, men vanligtvis träffas styrelsen i Stockholm på förbundets kansli. Styrelsen brukar samlas från fredag kväll till söndag eftermiddag. Förbundet betalar för resor, mat och boende.

Det är ett ideellt uppdrag och det finns inga krav på att du ska varit med i en styrelse förut, utan du får utbildning och stöd av förbundet. Ung Media Sverige är ett ungdomsförbund och förbundsstyrelsen är en chans att få testa och lära sig styrelsearbete.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande samt minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse en kassör (förbundsordförande eller vice förbundsordförande får inte inneha posten som kassör). Beslut i förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har förbundsordförande eller – om förbundsordföranden inte är närvarande – vice förbundsordförande utslagsröst.

Valberedningen

Valberedningen består av en ordförande (som väljs av Kongressen) samt minst två och max fyra ledamöter. Valberedningens uppgift är att inför Kongressen föreslå kandidater till samtliga förtroendeuppdrag inför det kommande verksamhetsåret.

Valberedningen som ansvarar för att se till att det kan genomföras val vid Kongressen, genom att samla in nomineringar till alla förtroendeuppdrag, att intervjua kandidater och presentera ett förslag med personer till alla förtroendeuppdrag som Kongressen ska välja.

Valberedningens ordförande är sammankallande för valberedningen. Det betyder att den personen ansvarar för att se till att bjuda in till och förbereda valberedningens möten. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.

Det är ett ideellt uppdrag och det finns inga krav på att du ska varit med i en valberedning förut, utan du får utbildning och stöd av förbundet. Ung Media Sverige är ett ungdomsförbund och valberedningen är en chans att få testa och lära sig valberedningsarbete.

Mandatperioden för alla uppdrag är 1 år, från Kongressen 2022 till Kongressen 2023.

Alla kan kandidera. Alla kan nominera.

Men förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorer får inte ha något annat förtroendeuppdrag eller anställning hos Ung Media under mandatperioden. Anmälan ska ske senast den 21 mars.

Klicka här för att komma till nomineringsformuläret!

Vid frågor eller övriga synpunkter, hör av dig till oss i valberedningen. Vi nås på: valberedningen@ungmedia.se
/Henrik Dävermo, Gaga Jakhashvili & Henrik Almén