Om Nexusprojektet
Nexus är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Målet är att utveckla en ny samverkansmodell som möjliggör för fler unga att hitta vägar in i det demokratiska föreningslivet och folkrörelsen. Under projektets tre år testas och utvecklas samverkansstrukturer mellan ideella kulturorganisationer, så väl lokalt, regionalt som nationellt.

Projektägare är RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och projektet drivs i samarbete med KontaktnätetSUB – Riksförbundet För Subkultur och Ung Media Sverige. Arvsfonden har beviljat stöd under åren 2019–2022.

Varför Nexus?
Vägen in i de ideella och demokratiska folkrörelserna kan kännas krånglig och lång. Det kan vara svårt att hitta sin väg och sitt engagemang, många gånger på grund av den redan uppbyggda föreningsstrukturen och dess gemenskap. Att öppna dörrar och välkomna fler in i folkrörelsen stärker den enskilda individen och motverkar isolering, utanförskap och polarisering i samhället.

Under tre år är Nexus fokus att undersöka, utveckla och testa nya kreativa sätt att inkludera fler. Detta genom att hitta nya samarbetsvägar mellan de redan engagerade individerna, de befintliga organisationerna och alla de som vill, men ännu inte hittat sin väg in i föreningslivet. I den kontinuerliga samhällsutvecklingen behöver även föreningslivet förnyas för att möta upp dagens individer både i kultursektorn och resten av civilsamhället.

Med Nexus vill vi skapa en modell som inspirerar till fler samarbeten över organisationsgränserna, för att möta upp och ta tillvara på individens olika intresseområden. En process som både i dagsläget och på längre sikt verkar för vår demokrati, samverkan och påverkan.

Om Nexusmodellen
Nexus, som betyder att knyta eller sammanfläta, är också arbetsnamnet på den samverkansmodell som utvecklas inom projektet. Förhoppningen är att modellen ska stärka föreningslivets möjligheter till samverkan samt förnya villkor och metoder för att nå sina målgrupper. Modellen har testats i liten skala tidigare och testas nu i större omfattning.

Nexusmodellen utgår från en grundläggande idé som går ut på att identifiera minsta gemensamma nämnare för samverkan kring gemensamma intressen. Modellen utgår från individens roll och innehåller fyra grundpelare:

● Personens utveckling – Hur ser individens väg till engagemang ut?
● Kommunikationsnavet – Hur ser nätverket mellan organisationer ut?
● Stafett – Att fördela arbetet mellan organisationerna.
● Fyren – Att vara en mötesplats och forum för de engagerade.

Fyrarna runt om i landet
Nexus har under projekttiden fyra lokaler, mötesplatser, runt om i landet. Dessa kallas för fyrar och i varje fyr representeras alla samverkande förbund. Förbunden samarbetar och delar upp ansvaret för fyrarna som i dagsläget finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. På dessa orter finns också Nexusprojektets medarbetare.


KONTAKT

Fyren i norr (Umeå)
nexus@kontaktnatet.se

Besöksadress:
Projekt Nexus/Kontaktnätet
Segelgatan 1
904 20 Umeå

Postadress:
Projekt Nexus c/o Kontaktnätet
Grå Villan
S. Ersmarksgatan 3
903 36 Umeå

Fyren i öst (Stockholm)
nexus@rum.se

Postadress/Besöksadress:
RUM – Riksförbundet för unga musikanter
Slupskjulsvägen 34
111 49 Stockholm

Fyren i väst (Göteborg)
nexus@subkulturer.se

Besöksadress/Postadress:
Projekt Nexus
SUB – Riksförbundet För Subkultur
Vagnmakaregatan 6
415 07 Göteborg

Fyren i syd (Malmö)
Marielle Sterner
marielle.sterner@ungmedia.se

Postadress:
Ung Media Sverige
Instrumentvägen 17
126 53 Hägersten

Kontakt projektledning
Niklas Carlsson (projektledare för Nexus under projektår 3)
niklas.carlsson@kontaktnatet.se