Ung Media Sverige värnar om ungas röster i media och stävar efter att alla unga ska ha möjligheten att göra sina röster hörda genom medieproduktion. Under sommaren 2020 har vi en sommarredaktion för unga medieproducenter.

Temat för sommarredaktionen är jämlikhet. I Sverige har vi en diskrimineringslag som innefattar sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du kan läsa mer om vad diskrimineringsgrunderna innebär här.

Ung Media brukar vanligtvis ha en redaktion på plats under Almedalsveckan, men eftersom den är inställd på grund av corona kommer vi att ha en sommarredaktion i stället.  Under drygt sex veckor kommer unga medieproducenter att få skapa media tillsammans.

Vi kommer att dela upp alla som blir antagna till redaktionen i mindre redaktionsgrupper baserat på vilka ämnen de har valt i sin ansökan. Varje redaktionsgrupp kommer sedan att få bestämma upplägget utifrån deras egna förutsättningar.

Redaktionsgrupperna kommer huvudsakligen att samarbeta digitalt, och redaktionsmötena hålls via Zoom. Vår förhoppning är att vi ska hålla en avslutningshelg i Göteborg den 31 juli – 2 augusti där alla får träffas och visa upp sina medieproduktioner. Det kommer även att hållas föreläsningar och workshops under helgen.
Vi kommer självklart att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller deltagarna uppdaterade.


Ung Media Sveriges vice förbundsordförande Agnes Hansius och Ung Media Västra Götalands distriktsutvecklare Tova Ulleryd är projektledare för sommarredaktionen och kommer att leda redaktionsarbetet.