Om ett ombud anser att ett beslut kan leda till juridiska konsekvenser har ombudet rätt att reservera sig mot beslutet. Exempel på juridiska konsekvenser är att någonting är olagligt eller om förbundet skulle bryta ingångna kontrakt. Reservation lämnas via formuläret nedan och måste inkomma innan mötet avslutas.

Den som lämnar en reservation måste informera mötesordförande att en reservation inlämnats. Reservationen får ej överskrida 200 ord. Reservationen bör innehålla en motivering till varför ombudet vill reservera sig. Motiveringen kan bifogas till protokollet under förutsättning att den är saklig, inte av debatterande karaktär och inte riktad mot person eller grupp av personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt motivet för detta.

Notera att reservation inte kan användas för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i protokollet. Reservation innebär att en person markerar att hen inte står bakom ett beslut som kan få juridiska konsekvenser.