I vårt politiska program kan du läsa om våra krav kopplat till:

 • Tryck- och yttrandefrihet
 • Rätten till information
 • Organisationsfrihet
 • Villkor inom journalistiken
 • Media som en del av skolans demokratiuppdrag
 • Representation
 • Barns rättigheter och barns rätt till kunskap
 • Organisering och stärkt finansiering

Nedan kan du läsa Ung Media Sveriges politiska program i sin helhet.

Politiskt program för ungdomsförbund

Politiskt program

Dokumentets syfte och användningsområde

Ung Media Sveriges politiska program innehåller förbundets krav på politiska förändringar i Sverige. Syftet med dokumentet är att ge förbundsstyrelsen klara direktiv om vad de ska yttra sig om och vilka frågor de ska arbeta med. Den politiska plattformen bygger på beslut från er på kongressen och konsultationer med medlemmar, föreningar och distrikt och gör Ung Media Sveriges politiska ställningstaganden tydliga och transparenta.

Ung Media Sverige utgångspunkter 

Förbundets syfte är att, genom demokratisk organisering, skapa förutsättningar för unga att producera och uttrycka sig via media. En grundläggande tanke är att god föreningsdemokrati skapar större engagemang och mångfald i föreningarna, ger medlemmarna värdefull erfarenhet av demokratiska principer och strukturer, är en samhällsbärande och -formande kraft och är ett sätt för människor att fylla tillvaron med meningsfulla aktiviteter.

Unga är en självklar och viktig del av samhällets nutid. Frågan om ungas fri- och rättigheter handlar inte i första hand om att fostra framtida medborgare utan om att ge unga inflytande över de liv de lever idag.

Ung Media värnar den svenska demokratin och strävar efter att aktivt upprätthålla och skydda den, främst vad gäller medias roll. Förbundet står även i solidariskt stöd med de som bedriver journalistiskt arbete utan den frihet vi i Sverige har och strävar efter att de ska få samma möjlighet.

Ung Media Sverige arbetar, såväl inom förbundet som i samhället i stort, för att skapa medvetenhet kring diskriminerande normer och orättvisor och för att ersätta dessa med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Frågan om att en mångfald av röster ska höras i Sveriges medielandskap är särskilt viktigt för förbundet.

Tryck- och yttrandefrihet

Tryck- och yttrandefrihet tillhör förbundets hjärtefrågor. Dessa grundlagsskyddade friheter möjliggör kritisk granskning och öppen debatt. För våra medlemmar innebär tryck- och yttrandefriheten även en möjlighet att rapportera från sin omgivning utan censur eller påtryckningar från myndigheter, exempelvis skolledningen.

Ung Media Sverige kräver att:

 • Unga medieproducenter ska inte utsättas för censur eller förhandsgranskning från rektorer, lärare eller myndigheter.
 • Otryggheten med hat och hot i mediebranschen, som särskilt drabbar unga, ska hanteras seriöst av rättsväsendet.

Rätten till information

En viktig del av ett demokratiskt samhälle är rätten till oberoende journalistik fri från kommersiella och politiska intressen.

Ung Media Sverige kräver att: 

 • Public service-medierna finansieras och drivs med en modell som fortsatt säkerställer det särskilda oberoendet från politisk styrning och kommersiella intressen.

Organisering och stärkt finansiering

Föreningsfriheten är en förutsättning för att alla ska kunna engagera sig i det de brinner för och kunna lära av sitt engagemang. Ungas organisering är avgörande för att unga ska kunna göra sin röst hörd och påverka sin tillvaro och samhällets utveckling. Idag hotas detta av ett minskande ekonomiskt stöd, en ökande byråkrati och en brist på kunskap om föreningslivet.

Ung Media Sverige kräver att: 

 • Föreningsfriheten skyddas.
 • Det ekonomiska anslaget till ungdomsorganisationer utökas proportionerligt med antalet barn- och ungdomsorganisationer, aktiva ungdomar samt den allmänna prisutvecklingen i samhället.
 • Stödet till ungdomsorganisationer ska präglas av långsiktighet, i syfte att skapa möjlighet för organisationerna att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt.
 • Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla sin förening.
 • Föreningar med ungdomsmedlemmar ska kunna starta och inneha bankkonto utan höga trösklar.
 • Kunskapen och värnandet om den ideella föreningsformen höjs så att den är en naturlig del av samhällskunskapen.
 • Kunskapen om vilka möjligheter unga har att driva förening och hur det fungerar lyfts i läroplanen.

Ungas plats i media

Enligt en undersökning från 2021 av mediehuset Fanzingo tar barn och unga under 25 år bara upp 7% av utrymmet i nyhetsmedia och får bara komma till tals i 4%. Detta trots att gruppen utgör 30% av Sveriges befolkning. Nyheterna som rapporteras är oftare negativa jämfört med övriga nyheter (62% jmf 56%). Detta kan, enligt rapporten, hänga ihop med att brott är mer vanligt förekommande i nyheter om barn och unga än i övriga nyheter. 44% av nyheter där unga nämns handlar på något sätt om brott eller kriminalitet, medan motsvarande siffra för alla nyheter är 25%.

Ung Media Sverige kräver att: 

 • Etablerad media ska ge barn och unga möjligheter att synas och höras.
 • Etablerad media ska ge en mer nyanserad rapportering och representation av barn och unga.