Om projektet

Projektet riktade sig särskilt till unga under 26 år samt personer med funktionsvariationer i alla åldrar.

Projektet drevs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur. Allmänna arvsfonden har finansierat Nexus under hela projekttiden, 2019-2022.

Nexus drevs som projekt över hela landet och hade lokaler med medarbetare i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. Under projektets tre år har olika typer av material tagits fram som hittas på denna sida. Det handlar exempelvis om Knytpodden, rapporten Kulturlivets fortlevnad och vår metodbok som beskriver Nexusmodellen.

Varför Nexus?

Vägen in i de ideella och demokratiska folkrörelserna kan kännas krånglig och lång. Det kan vara svårt att hitta sin väg och sitt engagemang, många gånger på grund av den redan uppbyggda föreningsstrukturen och dess gemenskap. Att öppna dörrar och välkomna fler in i folkrörelsen stärker den enskilda individen och motverkar isolering, utanförskap och polarisering i samhället.

Under tre år är Nexus fokus att undersöka, utveckla och testa nya kreativa sätt att inkludera fler. Detta genom att hitta nya samarbetsvägar mellan de redan engagerade individerna, de befintliga organisationerna och alla de som vill, men ännu inte hittat sin väg in i föreningslivet. I den kontinuerliga samhällsutvecklingen behöver även föreningslivet förnyas för att möta upp dagens individer både i kultursektorn och resten av civilsamhället.

Med Nexus vill vi skapa en modell som inspirerar till fler samarbeten över organisationsgränserna, för att möta upp och ta tillvara på individens olika intresseområden. En process som både i dagsläget och på längre sikt verkar för vår demokrati, samverkan och påverkan.

Om Nexusmodellen

Nexus, som betyder att knyta eller sammanfläta, är också arbetsnamnet på den samverkansmodell som utvecklas inom projektet. Förhoppningen är att modellen ska stärka föreningslivets möjligheter till samverkan samt förnya villkor och metoder för att nå sina målgrupper. Modellen har testats i liten skala tidigare och testas nu i större omfattning.

Nexusmodellen utgår från en grundläggande idé som går ut på att identifiera minsta gemensamma nämnare för samverkan kring gemensamma intressen. Modellen utgår från individens roll och innehåller fyra grundpelare:

  • Personens utveckling – Hur ser individens väg till engagemang ut?
  • Kommunikationsnavet – Hur ser nätverket mellan organisationer ut?
  • Stafett – Att fördela arbetet mellan organisationerna.
  • Fyren – Att vara en mötesplats och forum för de engagerade.

Metodboken – Samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet

Utmaningarna i vardagen är stora för civilsamhällets aktörer, inte minst när det gäller att möta stora behov med små resurser. Samverkan kan vara en möjlig lösning, men vad är nyckeln till god samverkan? Nexusmodellen innehåller metoder för samverkan mellan organisationer i civilsamhället. Med utgångspunkt i den ideellt organiserade kultursektorn har modellen perspektiv på det ideellt organiserade föreningslivets förutsättningar samt på inkludering. Den här boken fungerar som en guide till modellen och innehåller allt från konkreta modell- och metodbeskrivningar till resonemang, erfarenheter och tips på hur du som läsare kan utveckla dig och din organisation kring att samverka och samarbeta med andra aktörer. 

Nexusmodellen har utformats av Arvsfondsprojektet Nexus, som under tre år har arbetat med att testa och utveckla samverkansmetoder för det fria och ideellt organiserade kulturlivet och för civilsamhället i stort. Bakom Projekt Nexus står de fyra förbunden RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Kontaktnätet, SUB – Riksförbundet För Subkultur och Ung Media Sverige.

Metodboken Nexusmodellen går att ladda ner gratis här.