Nils Jarlöv, Desirée Widell och Sandra Rönnsved sitter och arbetar i en biblioteksmiljö.

Foto: Emma Uddesson

Här kan du läsa protokollet från förbundsstyrelsemötet den 21 maj 2016. 

Vill du läsa alla möteshandlingarna eller har du frågor? Kontakta förbundssekreterare Nils Jarlöv på nils.jarlov@ungmedia.se


Närvarande:

 • Sandra Rönnsved
 • Henrik Almén
 • Desirée Widell
 • Maurits Larenas
 • Tito Salazar
 • Matilda Aldsjö
 • Nils Jarlöv
 • Sofia Fanberg (punkt 6.1)
 • Jesper Bergman (punkt 6.1)
 • Sara Palmqvist (punkt 6.1)
 • Panos Tufexis (punkt 6.1)

 

Dagordning

1.0 Mötet öppnas

2.0 Mötets formalia

2.1 Adjungeringar

2.2 Val av mötesordförande

2.3 Val av mötessekreterare

2.4 Val av protokolljusterare

2.5 Fastställande av dagordningen

3.0 Föregående protokoll

4.0 Uppföljning av styrelsearbetet

4.1 Per capsulam

4.2 Uppföljning av uppgifter och arbete

5.0 Rapporter

5.1 Ordförandens rapport

5.2 Kansliets rapport

5.3 Ekonomisk rapport

5.4 Likabehandlingsrapport Mediadagarna 2016

6.0 Diskussion- och beslutsfrågor

6.1 Diskussionsunderlag tvåårig mandatperiod

6.2 Beslutsunderlag studiecirkeladministration

6.3 Projekt- och evenemangsbidragsansökan KatteKuriren

7.0 Övriga frågor

8.0 Mötet avslutas

 

Mötet öppnas

Förbundsordförande Sandra Rönnsved ”Falafel” öppnade mötet.

Mötets formalia

 

Adjungeringar

Styrelsen beslutade att:

 • Adjungera valberedningens fyra medlemmar till närvaro och yttranderätt för punk 6.1.

 

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade att:

 • Välja Sandra Rönnsved till mötesordförande.

 

Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att:

 • Välja Nils Jarlöv till mötessekreterare.

 

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att:

 • Välja Desirée Widell till protokolljusterare.

 

Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade att:

 • Fastställa dagordningen.

Föregående protokoll

Förbundssekreterare Nils Jarlöv föredrog föregående protokoll.

Styrelsen beslutade att:

Lägga föregående protokoll till handlingarna.

 

Uppföljning av styrelsearbetet

 

Per capsulam

Handlingar i ärendet:

 • Bilaga 5. VU-beslut musikföreningen FVI
 • Bilaga 6. VU-beslut Lundagård

Verkställande utskottet har beviljat Lundagård 2’000 kr och Musikföreningen FVI 10’000 kr.

Styrelsen beslutade att:

 • Lägga Per capsulam-besluten till handlingarna.

 

Uppföljning av uppgifter och arbete

Löpande Att-göra-lista

Sandra

 • Arvsfondenansökan med Dess Inskickad!
 • Mentorskapsprogram med FM Påbörjats
 • Följa upp kontaken Svenska filminstitutet (för att i framtiden bli invald i Filmkulturella rådet) Har mejlat men inte fått svar.
 • Skriva rapport om utredningen av startsträckan för nya styrelseledamöter (Matilda är resurs). Tas över av likabehandlingsansvariga.
 • Arbeta för att förbättra kommunikationen mellan förbundet och medlemsföreningarna, exempelvis genom att förbundsordföranden gör fler medlemsbesök. Pågående arbete.
 • Arbeta för att förbundets medlemsbas har en större geografisk spridning. Pågående arbete.
 • Utreda bankavtal för medlemsföreningar. Pågående.
 • Utreda varför föreningar dör tillsammans med Tito. Pågående.
 • Utreda tvåårig mandatperiod tillsammans med Desirée och VB. Pågående.
 • Planera och genomföra presskonferensen tillsammans med Maurits, Matilda, Tito och Desirée. Planeringen är klar…
 • Arbeta med Ung Media Norr med Nils och Tito. Skickat in bidragsansökan.
 • Arbeta med att bevaka evenemang tillsammans med Maurits och Desirée. Maurits har varit på Mediedagarna. Ska på mentaliseringskongress tillsammans med Dess.
 • Ta fram medlemskarta med kommunikatören.
 • Arbeta med föreningswikin tillsammans med Nils, Henrik och kommunikatören.
 • Arrangera samverkansmöte med distrikten tillsammans med Nils och Desirée. Preliminärt datum finns.
 • Ta fram en bidragskalender tillsammans med Henrik och kommunikatören.
 • Arbeta med ny hemsida tillsammans med Henrik och kommunikatören.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Done and done.
 • Fånga upp Ung Radios medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Följa upp användandet av länsbidraget till Ung Media Stockholm. Pågående.

 

Matilda

 • Utreda medieplattform tillsammans med Maurits och Henrik. Har inte gjort.
 • Planera och genomföra presskonferensen tillsammans med Maurits, Sandra, Tito och Desirée. Pågående.
 • Nytt projekt med Henrik och Nils. Pågående.
 • Genomföra en medlemsundersökning tillsammans med verksamhetschefen. Johan har gjort den.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Två finns. Tre kvar.

 

Desirée

 • Arvsfondenansökan med Sandra. Done!
 • Mentorskapsprogram med FM. Pågående.
 • Ta fram en åtgärdsplan för elevmedier (del av wikin). Har inte gjort, Henrik tar över.
 • Frilansföreningar. Pågående.
 • Utreda tvåårig mandatperiod med Sandra och VB. Pågående.
 • Planera och genomföra presskonferensen tillsammans med Maurits, Sandra, Tito och Matilda. Pågående.
 • Arrangera samverkansmöte med distrikten tillsammans med Nils och Sandra. Datum satt.
 • Bevaka evenemang med Maurits och Sandra. Mentaliseringskongress påverkande.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Ska ha två konstituerande årsmöte typ idag.

 

Nils

 • Utarbeta rutiner för att söka länsbidrag. Har inte gjort.
 • Uppdatera de antagna styrdokumenten på sites. Har gjort.
 • Arrangera samverkansmöte med distrikten tillsammans med Desirée och Sandra. Preliminärt datum är satt.
 • Se över styrelsen och kansliets arbetsbeskrivningar. Har inte gjort.
 • Arbeta med distrikt med Sandra och Tito. Pågående.
 • Nytt projekt med Henrik och Matilda. Pågående.
 • Arbeta med föreningswikin tillsammans med Sandra, Henrik och kommunikatören.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Mötesordförande för Ung Media Stockholm. Har gjort.

 

Henrik

 • Nytt projekt med Nils och Matilda. Pågående.
 • Ta fram en bidragskalender tillsammans med Sandra och kommunikatören.
 • Arbeta med ny hemsida tillsammans med Sandra och kommunikatören.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Har en halv…
 • Sekreterare på Ung Media Stockholms årsmöte. Matilda har gjort.

 

Maurits

 • Planera och genomföra presskonferensen tillsammans med Desirée, Sandra, Tito och Matilda. Pågående.
 • Utreda medieplattform tillsammans med Matilda och Henrik. Pågående.
 • Arbeta med att bevaka evenemang tillsammans med Sandra och Desirée. Har gjort.
 • Arbeta med likabehandling. Har gjort och pågående.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Rekryterat en.

 

Tito

 • Utreda varför föreningar dör tillsammans med Sandra. Pågående.
 • Planera och genomföra presskonferensen tillsammans med Maurits, Matilda, Sandra och Desirée. Pågående.
 • Arbeta med distrikt med Sandra och Nils. Pågående.
 • Arbeta med likabehandling. Pågående.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. En är på väg.

 

Verksamhetschef

 • Medlemsundersökning. På gång.
 • Följa upp användandet av länsbidraget till Ung Media Stockholm. Pågående.

 

Kommunikatör

 • Föreningswikin. Bokat in en intensiv jobbvecka.
 • Hemsida. Intensiv jobbvecka.

 

Övrigt

 • Åtgärdsplan om rektorn lägger sig i (lägg till på föreningswikin). Henrik vill.
 • För framtiden: ta fram en miljöpolicy! Henrik och Desirée kan.
 • Årskalender till medlemmar (lägga i föreningswikin).

Styrelsen beslutade att:

 • Lägga att göra-listan till handlingarna.

Rapporter

 

Ordförandens rapport

Handlingar i ärendet:

Bilaga 1. Ordförandens rapport

Sandra Rönnsved presenterade sin rapport.

Styrelsen beslutade att:

 • Lägga ordförandens rapport till handlingarna.

 

Kansliets rapport

Handlingar i ärendet:

Bilaga 2. Kansliets rapport

 

Styrelsen beslutade att:

 • Lägga kansliets rapport till handlingarna.

 

Ekonomisk rapport

Handlingar i ärendet:

Bilaga 3. Ekonomisk rapport

Styrelsen beslutade att:

 • Lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

 

Likabehandlingsrapport Mediadagarna 2016

Handlingar i ärendet:

Bilaga 4. Likabehandlingsrapport Mediedagarna 2016

Maurits Larenas föredrog sin rapport.

Styrelsen beslutade att:

 • Lägga likabehandlingsrapporten till handlingarna.

 

Diskussion- och beslutsfrågor


 

Diskussionsunderlag tvåårig mandatperiod

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2016-05-13

Bakgrund

Enligt verksamhetsplanen 2016 ska Ung Media Sveriges förbundsstyrelse, tillsammans med Valberedningen, utreda tvååriga mandatperioder. Här är det beviljade yrkandet:

“I Ung Media Sveriges stadga §15 mom 1 under (”Förbundsstyrelsen”) finns angivet att förbundsstyrelsens mandatperiod löper under ett år (från 1 januari – 31 december). För att skapa kontinuitet i styrelsearbetet och att ge ledamöterna tid att utvecklas samt att underlätta överlämning vill vi ge förbundsstyrelsen och valberedningen i uppdrag att utreda hur en tvåårig mandatperiod skulle kunna konstrueras och analysera dess föroch nackdelar. Ung Media Stockholm yrkar därför: – att Ung Media Sveriges förbundsstyrelse samt valberedning ges i uppdrag att utreda frågan om tvååriga mandatperioder.”

Valberedningen har under sitt möte tidigare i våras haft en diskussion om tvååriga mandatperioder. Sammanfattning från denna diskussion finner ni i en bilaga.

Vi skulle under detta styrelsemöte vilja diskutera frågan om tvååriga mandatperioder med både styrelsen och valberedningen som en del av utredningen som vi ska presentera resultatet av på Kongressen 2016.

Diskussion
Jag föreslår att vi diskuterar detta utifrån följande frågeställningar:

 • Vilka fördelar ser ni med tvååriga mandatperioder?
 • Vilka nackdelar ser ni med tvååriga mandatperioder?
 • Skulle ni föredra ett- eller tvååriga mandatperioder för Ung Media Sverige i framtiden? Motivera.

Styrelsen diskuterade tvååriga mandatperioder tillsammans med valberedningen. Bland annat ställdes frågan ifall det finns ett problem med den nuvarande ett års-modellen. Samtliga verkade vara överens om att frågan måste utredas närmare och att en behovsanalys behövs.

 

Beslutsunderlag studiecirkeladministration

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2016-05-13

Bakgrund

Ung Media Sverige är medlemmar i studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. I dagsläget erbjuder vi därför medlemsförmåner till våra medlemmar via Kulturens. Våra medlemmar har exempelvis möjlighet att studiecirkla. För varje studiecirkeltimme (45 minuter) som rapporteras in av Ung Medias medlemsföreningar så får medlemsföreningen 25 kronor och Ung Media riks får 5 kronor.

Enligt gällande avtal med Kulturens får Ung Media ”femkronan” för att vi lägger arbetstid på att handleda våra föreningar inom studiecirkelvärlden samt svarar på frågor kring det praktiska.

Vi har nu fått förslaget av Kulturens att ta över administrationen av studiecirklarna, dvs. vad gäller föranmälningar, rapporteringar och utbetalningar. Det skulle innebära att ”femkronan” fortfarande gäller och att våra föreningar går direkt till oss när de studiecirklar.

Ett annat alternativ skulle vara att vi låter all administration gå via Kulturens och att vi själva inte tar ut fem kronor per cirkeltimme. Detta skulle innebära mindre inkomst för riksförbundet men våra medlemsföreningar skulle få fem kronor mer för varje inrapporterad studiecirkeltimme.

Jag skulle vilja att vi diskuterar detta under styrelsemötet och tar beslut om detta.

Henrik Almén yrkade på att:

 • Ej ta över administrationen från Kulturens Bildningsverksamhet.

Styrelsen beslutade att:

 • Bifalla Henriks yrkande.

 

Projekt- och evenemangsbidragsansökan KatteKuriren

Författare: Julia Rehn
Bilaga i ärendet: Bilaga 7. Projektbidragsansökan KatteKurriren

Henrik yrkade på att:

 • Delegera till Sandra och Tito att formulera krav för vad projektet ska uppnå och VU beslutar om summan som projektet beviljas ifall kraven uppfylls.

Styrelsen beslutad att:

 • Bifalla Henriks yrkande.

 

Övriga frågor

 

Mötet avslutas


Vill du läsa möteshandlingarna eller har du frågor? Kontakta förbundssekreterare Nils Jarlöv på nils.jarlov@ungmedia.se