Här kan du läsa protokollsammanfattningen från förbundsstyrelsemötet den 11-12 mars 2017. Har du frågor? Vill du se bilagorna? Kontakta förbundssekreterare Katja Palo på katja.palo@ungmedia.se


Datum: Stockholm 11-12 mars 2017

Närvarande: Sandra Rönnsved, Katja Palo, Henrik Almén, Maurits Larenas, Tito Salazar Montecinos (Från punkt 1.0-5.5 samt 6.3-8.0), Agnes Hansius, Jessica Norin Ortiz (punkt 5.5).

 

Dagordning

1.0 Mötet öppnas 1

2.0 Mötets formalia 1

2.1 Adjungeringar 1

2.2 Val av mötesordförande 1

2.3 Val av mötessekreterare 2

2.4 Val av protokolljusterare 2

2.5 Fastställande av dagordningen 2

3.0 Föregående protokoll 2

4.0 Uppföljning av styrelsearbetet 2

4.1 Per capsulam 2

4.2 Uppföljning av uppgifter och arbete 3

5.0 Rapporter 3

5.1 Ordförandens rapport 3

5.2 Kansliets rapport 3

5.3 Ekonomisk rapport 3

5.4 Rapport: Maktmätning kongressen 2016 3

5.5 Projektrapport Alla Röster 3

6.0 Diskussion- och beslutsfrågor 3

6.1 Diskussion om strategi 2018-2020 3

6.2 Profilfrågor 4

6.3 Förslag – Ändring av attestlista 5

6.4 Diskussion – komplement till likabehandlingsstrategin – kongressen 6

6.5 Projekt- och evenemangsbidragsansökan FV Indie 8

6.6 Projekt- och evenemangsbidragsansökan Redax 9

6.7 Projekt- och evenemangsbidragsansökan FotA 9

7.0 Övrigt 9

8.0 Mötet avslutas 9


 

1.0   Mötet öppnas

 

2.0   Mötets formalia

 

2.1   Adjungeringar

Styrelsen beslutade att: Adjungera Jessica Norin Ortiz till närvaro- och yttranderätt under punkt 5.5 under mötet.

2.2   Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade att: Välja Sandra Rönnsved till mötesordförande.

2.3   Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att: Välja Katja Palo till mötessekreterare.

 

2.4   Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att: Välja Tito Salazar Montecinos till protokolljusterare.

 

2.5  Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade att: Fastställa dagordningen med gjorda ändringar.

 

3.0   Föregående protokoll

Katja Palo föredrar protokollet.

Styrelsen beslutade att: Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

 

4.0 Uppföljning av styrelsearbetet

 

4.1  Per capsulam

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-02-04

Handlingar i ärendet: Bilaga 1. Projektansökan Reditus, Bilaga 2. Projektansökan Reditus (2), Bilaga 3. Projektansökan Empower Magazine

Bakgrund: Från senaste styrelsemötet har vi fattat tre VU (Verkställande utskott)-beslut. Samtliga är projekt- och evenemangsbidragsansökningar. Två från Redax Reditus och en från Empower Magazine.

Redax ansökan 1: Bifall med ändrad budget. Vi tittade på vad exempelvis kickbike och bobby car kostar, därefter beviljade vi enbart 1000 kr.

Redax ansökan 2:  Avslag eftersom vi bedömde detta som deras ordinarie verksamhet.

Empower Magazine: Avslag eftersom att förbundsstyrelsen redan beviljat ett projektbidrag till föreningen samt att kraven för föregående projektbidragsansökan för närvarande inte är uppfyllda. Flera av kostnaderna som ansökts om är även redan betalade.

Styrelsen beslutade att: Lägga de tre Per Capsulam besluten till handlingarna.

 

4.2   Uppföljning av uppgifter och arbete


5.0   Rapporter

 

5.1   Ordförandens rapport

Handlingar i ärendet: Bilaga 4. Ordföranderapport februari 2017

Styrelsen beslutade att: Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

 

5.2   Kansliets rapport

Handlingar i ärendet: Bilaga 5. Rapport kansliet januari 2017, Bilaga 6. Rapport kansliet februari 2017.

Styrelsen beslutade att: Lägga kansliets rapporter för januari och februari 2017 till handlingarna.

 

5.3   Ekonomisk rapport

Handlingar i ärendet: Bilaga 7. Ekonomisk rapport januari 2017.

Styrelsen beslutade att: Lägga den ekonomiska rapporten för januari 2017 till handlingarna.

 

5.4  Rapport: Maktmätning kongressen 2016

Handlingar i ärendet: Bilaga 8. Utkast rapport maktmätningen 2016.

Styrelsen beslutade att: Lägga utkastet till rapport maktmätning kongressen 2016 till handlingarna.

 

5.5  Projektrapport Alla Röster

Handlingar i ärendet: Bilaga 9. Projektrapport alla röster februari 2017.

Styrelsen beslutade att: Lägga projektrapporten för Alla Röster till handlingarna.

 


6.0   Diskussion- och beslutsfrågor

 

6.1   Diskussion om strategi 2018-2020

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-03-04
Handlingar i ärendet: Bilaga 10. Anteckningar FSmöte 16, Bilaga 11. Strategidiskussion Kongressen, Bilaga 12. Kansliets input kring profilfrågor och strategi

Bakgrund:

Ung Media Sveriges nuvarande strategi tar slut 31 december detta verksamhetsår. Därför ska förbundsstyrelsen 2017 föreslå en ny treårig strategi till Kongressen 2017. Detta är ett otroligt viktigt arbete där vi sätter prägel på förbundet flera år framåt.

Arbetet har redan påbörjats. Förbundsstyrelsen 2016 har haft en workshop om detta och på Kongressen 2016 fick medlemmarna på plats tycka till om vad de vill att Ung Media Sverige ska arbeta med under kommande verksamhetsår. Anteckningar från dessa två sammankomster finns i bilagorna till detta förbundsstyrelsemöte. Även anteckningar från en diskussion med kansliet ska finnas med handlingarna till detta möte.

Under förbundsstyrelsemötet vill vi bestämma tillvägagångssätt och tidsplan för strategiarbetet. Vi kommer att presentera ett förslag till mötet och kommer att använda en del av tiden till strategiworkshop och ansvarsfördelning.

Diskussion i frågan:

Styrelsen kom fram till att vi vill revidera principprogrammet, och dela upp den i principprogram och ett politiskt program. Det politiska programmet skulle då innehålla de krav på förändring vi vill driva. Principprogrammet utgör då basen och strategi och politiskt program ligger paralellt med varandra och vilar på grunden av principprogrammet. Det politiska programmet skulle då kunna sträcka sig över en period av 5-7 år.

Styrelsen diskuterade också fram ramarna för vad strategin ska innehålla, ett arbete som kommer fortsätta under året.

 

6.2  Profilfrågor

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-03-04

Handlingar i ärendet: Bilaga 13. Principprogram, Bilaga 12. Kansliets input

Bakgrund: Ett mål från verksamhetsplanen för 2017 är att ta fram profilfrågor för Ung Media Sverige. I verksamhetsplanen står följande:

 

  • “Ung Media Sverige är ett förbund som värnar om sina medlemmars rättigheter att uttrycka sig. Enligt Ung Media Sveriges nu gällande strategi ska förbundet under 2017 arbeta med politisk påverkan. En förutsättning för att göra det är att förbundsstyrelsen, tillsammans med medlemmarna, tar fram profilfrågor/påverkansfrågor att arbeta efter.

 

  • Detta ska Ung Media Sverige göra under 2017: Ta fram profilfrågor inom vilka vi kommer att bedriva påverkansarbete.

 

  • Mål: Att Ung Media Sverige är en tonsättande aktör i debatter som rör profilfrågorna som vi bestämmer att sätta fokus på“

 

Detta har gjorts tidigare i form av ett framtaget principprogram, som finns i en bilaga till detta styrelsemöte. Tanken är att vi under mötet går igenom det principprogram som redan finns för att se ifall vi fortfarande tycker att detta stämmer och om vi vill ändra någonting. I fall detta är fallet så beslutar vi om att ta upp detta som förslag till Kongressen 2017.

Diskussion i frågan: Profilfrågor diskuterades i anslutning till strategin, och politiskt program.

 

6.3  Förslag – Ändring av attestlista

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-03-04

Handlingar i ärendet: Bilaga: 14. Nuvarande attestlista

Bakgrund: Ung Media Sveriges attestlista är gammal och behöver uppdateras. Detta med anledning av att vi ändrat tjänster på kansliet. Den ursprungliga attestlistan finner ni i bilagorna.

 

Förslag till beslut: Att anta den nya attestlistan med gjorda ändringar

Styrelsen beslutade att: Bifalla den nya attestlistan med gjorda ändringar.

 

6.4   Diskussion – komplement till likabehandlingsstrategin – kongressen

Författare: Johan Blomqvist

Datum: 2017-03-05

Inledning

På uppdrag av Kongressen 2016 har vi nu sammanställt resultatet från maktmätningen 2016. I samband med det arbetet har vi kommit fram till en del åtgärder som baseras på resultatet från maktmätningen. Om vi är intresserade av att jobba med dessa åtgärder så bör de passas in under rubriken “Kongressen” i Likabehandlingsstrategin 2017-2020.

Nedan följer de förslag på åtgärder som jag har tagit fram. Dessa finns även med längst bak i rapporten från maktmätningen. Förbundsstyrelsen bör diskutera dessa, och eventuellt andra åtgärder som ni kommer på när ni läser rapporten, och utse en eller fler att bolla idéer och tankar med mig (Johan). Sen kan jag ta fram ett komplett förslag till majmötet, eller innan sommaren.

 

Viktiga variabler för jämlikt deltagande

De viktigaste, eller mest signifikanta, variablerna som har kommit fram under analysen av maktmätningen 2016 är: ålder, erfarenhet och position inom organisationen. Detta återspeglas tydligt i en av kommentarerna i enkäten: ”Trots försök och mätningar präglas kongressen av en del fördomar och biases. Eftersom styrelsen anses vara mer erfarna och äldre, väger deras ord tungt. Det uppmanas att gå upp i talarstolen, men inställningen när någon kritiserar rådande strukturer och verksamhet.”

Också deltagarnas förberedelser, uppskattning av handlingarna och förväntningar på ens eget deltagande inför Kongressen verkar väga in för det faktiska deltagandet. Men för mindre grupper är det också viktigt att jobba med inkludering; som transpersoner (5 pers) som har mycket lägre deltagande än normativa binära personer. Personer med, för omgivningen kända funktionsvariationer eller som inte vet om det är känt för omgivningen (5 pers), har avsevärt lägre aktivitet under årsmötet.

Också etnicitet spelar roll. De 14 personer som har någon förälder född utanför Sverige har avsevärt lägre talartid än andra. Personer som har ursprung någon annanstans ifrån än Europa och Nordamerika utgör 15 % av deltagarna. Sett till hela Ung Medias medlemsbas (baserat på siffror ur eBas), så finns det också en ojämlik fördelning av ålder och kön. Kvinnor och yngre deltagare representeras i högre utsträckning än vad äldre medlemmar och män gör. Detta gör att vissa medlemmars perspektiv kan gå förlorade.

 

Förslag till åtgärder:

Nedan följer några punkter med förslag på åtgärder baserat på lärdomarna från maktmätningen. Åtgärderna bör passas in under avsnittet “Kongressen” i den treåriga Likabehandlingsstrategin.

 

Interaktiva och icke-hierarkiska mötesformer

  • För att komma till bukt med det skeva talarutrymme som är kopplad till ålder, erfarenhet och position inom förbundet så borde det utredas om det finns metoder för att luckra upp och bryta rådande maktordningar och hierarkier; och få fler yngre medlemmar med mindre erfarenhet aktiva under årsmötet. Boardwalken och friformsdebatten var bra initiativ för detta. Går det att hitta andra lösningar för de mer formaliastyrda delarna av årsmötet? Mer aktivitet, mindre tyst stillasittande skulle också gynna personer med till exempel koncentrationssvårigheter eller andra diagnoser att delta. I den treåriga Likabehandlingsstrategin skulle det vara bra om det fanns ett mål om att ta fram och implementera sådana övningar och mötesformer.

 

Rekrytera underrepresenterade grupper till Kongressen

  • Såväl män och äldre medlemmar, som minoritetsgrupper i samhället. Även om det såg bättre ut på Kongressen 2016 än på årsmötet 2012, så borde det kunna bli ännu bättre. Detta skulle kunna göras genom att aktivt uppmuntra deltagare som inte passar normen på tidigare Kongresser. Genom att ha mer representation på årsmötet; få fler perspektiv och mer deltagande, kan förbundet som helhet förändras och bli mindre homogent. Därför bör det i Likabehandlingsstrategin också finnas ett “spegelmål” för deltagarna på Kongressen, för att avspegla det land vi lever i och den organisation som Ung Media vill vara.

 

Mer hjälp med förberedelserna

  • Det nästan tydligaste ur maktmätningen är hur viktigt det är att vara förberedd inför årsmötet. När det är hög press och högt tempo för att hinna med årsmötet i tid, så är det extra viktigt att deltagarna kommer förberedda till årsmötet. Vi ser att när de väl är förberedda så deltar de också allt mer och tar mer plats. Genom att ha läst handlingarna eller tagit del av dem på ett strukturerat sätt kan mer tid frigöras till att fokusera på att vara aktiv, istället för att bara försöka hinna med. Därför skulle det vara bra att ha ett mål i Likabehandlingsstrategin för att utreda om det finns möjlighet- och att prova nya och interaktiva metoder för att förmedla handlingarna – till exempel en podcast eller en film.
  • För alla deltagare som inte har varit på en kongress tidigare, och själva inte tror att de kommer delta, skulle det kunna vara bra att en årsmötesutbildning redan i god tid innan Kongressen, eller som ett komplement till årsmötesutbildningen på Kongressen.

 

En aktiv distriktsverksamhet

  • För att inte allt ska ligga på förbundsnivå, där det redan finns ont om resurser, skulle det kunna vara en idé att aktivera distrikten i förberedelserna inför Kongressen. Det skulle kunna läggas resurser för att söka finansiering till denna typen av distriktsverksamhet – vilket också skulle påverka den lokala/regionala demokratin. Detta skulle potentiellt också öka distriktens verksamhetsfokus, och bli en naturlig del i distriktens roll inom förbundet. Därför skulle det vara bra att ha en punkt i Likabehandlingsstrategin för att utreda och pröva möjligheterna att inkludera distrikten i högre utsträckning.

 

Förslag till beslut: Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Tito Salazar Montecinos, Chloé Lillo och Maurits Larenas som tillsammans med verksamhetschef Johan Blomqvist arbetar fram ett förslag på konkreta åtgärder som ska läggas till i likabehandlingsstrategin. Färdigt förslag ska presenteras på styrelsemötet i maj.

 

Styrelsen beslutade att: Bifalla förslaget.

 

6.5  Projekt- och evenemangsbidragsansökan FV Indie

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-02-04

Handlingar i ärendet: Bilaga 15. Projektansökan FVindie

Bakgrund: FVI Indie tillhör Ung Media Stockholm och har därmed möjlighet att söka projektbidrag (motsvarande max 5000 kr) från distriktet, något som föreningen har uppmanats göra efter det att ansökan inkom till Ung Media Sverige. Av Ung Media Stockholms projektbidrag täcks alla budgeterade utgifter i samband med Roskilde, Way out West och serverhosting. Ung Media Sverige har att ta ställning till utgifterna i samband med Primavera, och uppmanas av distriktet att besluta i medlemsföreningens favör.

Förslag till beslut: Att bevilja 3500 kronor i  projekt- och evenemangsbidrag till föreningen FVI Indie, i syfte att täcka kostnaderna för den delen av ansökan som handlar om Way out West och serverhosting av podcast. Samt att resterande information läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutade att: Delegera till verkställande utskott att begära in kompletteringar till projekt- och evenemangsbidragsansökan och sedan besluta om detta.

 

6.6   Projekt- och evenemangsbidragsansökan Redax

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-03-11

Handlingar i ärendet: Bilaga 16. Projektansökan FVindie (3)

Styrelsen beslutade att: Avslå ansökan med hänvisning till att det tillhör ordinarie verksamhet.

 

6.7  Projekt- och evenemangsbidragsansökan FotA

Författare: Sandra Rönnsved

Datum: 2017-03-11

Handlingar i ärendet: FotA bidragsansökning

Styrelsen beslutade att: Bevilja ansökan med motkrav om att medlemsrekrytera på eventet.

7.0   Övrigt

8.0   Mötet avslutas