Här kan du läsa protokollet från förbundsstyrelsemötet den 13 maj 2017. Har du frågor? Vill du se bilagorna? Kontakta förbundssekreterare Katja Palo på katja.palo@ungmedia.se

Datum och ort: Uppsala 13 maj 2017

Närvarande: Sandra Rönnsved, Katja Palo, Maurits Larenas, Tito Salazar Montecinos, Agnes Hansius, Patrik Gren


Dagordning

 • 1.0 Mötet öppnas 2
 • 2.0 Mötets formalia 2
 • 2.1 Adjungeringar 2
 • 2.2 Val av mötesordförande 2
 • 2.3 Val av mötessekreterare 2
 • 2.4 Val av protokolljusterare 2
 • 2.5 Fastställande av dagordningen 2
 • 3.0 Föregående protokoll 2
 • 4.0 Uppföljning av styrelsearbetet 2
 • 4.1 Per capsulam 2
 • 5.0 Rapporter 2
 • 5.1 Ordförandens rapport 2
 • 5.2 Kansliets rapport 3
 • 5.3 Ekonomisk rapport 3
 • 5.4 Projektrapport Alla Röster 3
 • 6.0 Diskussion- och beslutsfrågor 3
 • 6.1 Beslutsunderlag: riktlinjer och vision för Ung Press 3
 • 6.2 Strategi 2020, politiskt program och principprogram 4
 • Bakgrund 4
 • Yrkande 5
 • 6.3 Diskussionsunderlag: Projektansökan till familjen Erling- Perssons stiftelse 5
 • 6.4 Diskussionsunderlag: Projektansökan Agenda 2030 6
 • 6.5 Förslag: ändrat styrdokument för projekt- och evenemangsbidrag 7
 • 6.6 Diskussionsunderlag om tillägg till Likabehandlingsstrategin 8
 • Bakgrund 8
 • Interaktiva och icke-hierarkiska mötesformer 8
 • Mer hjälp med förberedelserna inför Kongressen 9
 • Rekrytera underrepresenterade grupper till Kongressen 10
 • En aktiv distriktsverksamhet 11
 • Förslag 11
 • 7.0 Övrigt 11
 • 7.1 Projektbidragsansökan Uppsala Student-TV 11
 • 8.0 Mötet avslutas 11

1. 1.0 Mötet öppnas

 

2. 2.0 Mötets formalia

 

1. 2.1 Adjungeringar

Styrelsen beslutade att:
Adjungera Patrik Gren till närvarorätt.

 

1. 2.2 Val av mötesordförande

Sandra Rönnsved valdes till mötesordförande.

 

1. 2.3 Val av mötessekreterare

Katja Palo valdes till mötessekreterare.

 

1. 2.4 Val av protokolljusterare

Maurits Larenas valdes till justerare.

 

1. 2.5 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade att: Fastställa dagordningen med gjorda ändringar.

 

1. 3.0 Föregående protokoll

Förbundssekreterare Katja Palo föredrog föregående protokoll.

1. 4.0 Uppföljning av styrelsearbetet

 

2. 4.1 Per capsulam


FV Indie projektbidrag

Sandra Rönnsved informerade styrelsen om ett beviljat bidrag, men ej utbetalt då föreningen drog tillbaka ansökan.

Styrelsen beslutade att: Lägga informationen till handlingarna


1. 5.0 Rapporter

 

1. 5.1 Ordförandens rapport

Handlingar  ärendet:  Ordföranderapport maj 2017

Styrelsen beslutade att: Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

1. 5.2 Kansliets rapport

Handlingar i ärendet: Rapport kansliet mars 2017, Rapport kansliet april 2017

Styrelsen beslutade att:
Lägga rapporterna för kansliet mars och april 2017 till handlingarna.

 

1. 5.3 Ekonomisk rapport

Handlingar i ärendet: Ekonomisk rapport kvartal 1 2017.

Styrelsen beslutade att: Lägga den ekonomiska rapporten för kvartal 1 2017 till handlingarna.

 

1. 5.4 Projektrapport Alla Röster

Handlingar i ärendet: Projektrapport alla röster mars 2017.

Styrelsen beslutade att: Lägga projektrapporten för Alla Röster mars 2017 till handlingarna.


1. 6.0 Diskussion- och beslutsfrågor

2. 6.1 Beslutsunderlag: Riktlinjer och vision för Ung Press

Författare: Sandra Rönnsved
Datum: 2017-05-02
Handlingar i ärendet:
Ung Press riktlinjer
Ung press vision

Bakgrund
Ett mål från verksamhetsplanen för 2017 är att ta fram riktlinjer och en vision för medieplattformen Ung Press: 

“Detta ska Ung Media Sverige göra under 2017:
– Upprätta en vision och rutiner för Ung Press som förbundets medieplattform.
– Lansera Ung Press som förbundets medieplattform genom en satsning där medlemmar i hela landet medieproducerar kring samma tema och sedan skickar in sina produktioner för publicering.

Mål
– Att konceptet för Ung Press som förbundets medieplattform tar form och etableras.
– Att alla medlemmar som vill får sina medieproduktioner publicerade på www.ungpress.se.

Till detta styrelsemöte har ni två bilagor, en med förslag på riktlinjer och en med förslag på en vision. Tanken är att vi går igenom detta på styrelsemötet och beslutar om det.

Yrkande
Anta riktlinjer och vision för medieplattformen Ung Press.

Styrelsen beslutade att:
Bifalla yrkandet.

 

1. 6.2 Strategi 2020, politiskt program och principprogram

Författare: Sandra Rönnsved
Datum: 2017-05-04

Handlingar i ärendet:
Digitala bilagor, återfinns på Ung Medias Drive

Bakgrund
Under styrelsemötet i mars beslutade förbundsstyrelsen att dela upp strategiarbete och det politiska påverkansarbetet i tre separata styrdokument:
Strategi 2018-2020
Strategin beskriver vad vi vill uppnå till i slutet av verksamhetsåret 2020. Strategin bryts sedan ner i verksamhetsplanen för respektive år.

Politiskt program
Det politiska programmet innehållar konkreta krav och åtgärder som Ung Media kräver. Detta styrdokument ska vara utgångspunkten i förbundets påverkansarbete.

Principprogram
Principprogrammet innehåller principer som förbundet alltid arbetar med. Tanken är att principerna ska genomsyra kansliets dagliga arbete.

Sedan föregående styrelsemöte har jag och vice-Maurits arbetat med dessa tre dokument och fått ihop tre första utkast. Under styrelsemötet vill vi gå igenom alla dokument med styrelsen och se om ytterligare förändringar ska göras. När detta är gjort skickar vi ut dessa på remiss till kansliet, distriken och medlemsföreningar.

Yrkande
Ålägga Sandra Rönnsved att skicka ut strategi 2020, principprogram och politiskt program på remiss till kansliet, distrikten och medlemsföreningarna. Dokumenten tas sedan upp på sommarstyrelsemötet.

Styrelsen beslutade att:
Bifalla yrkandet.

 

1. 6.3 Diskussionsunderlag: Projektansökan till familjen Erling- Perssons stiftelse

Författare: Johan Blomqvist
Datum: 2017-05-03

Bakgrund
I sitt arbete med att hitta extern och extra finansiering har Johan kollat på stiftelser och fonder som delar ut pengar till organisationer. Vanligtvis är summorna mindre (ca. 25 000 – 50 000  kr).
Men då och då sticker det upp större möjligheter; den här gången Familjen Erling-Perssons stiftelse. Stiftelsen ger ut pengar till flertalet olika typer av satsningar; bland annat har de en utlysning för ”barn och ungdomars utveckling”. Tidigare mottagare av stiftelsens bidrag är Mentor och Fryshuset.

Nästa ansökningsdeadline är den 28:e oktober 2017.
Stiftelsen ger vanligtvis ut stora summor pengar, och projekten som de stödjer är ofta fleråriga projekt (mellan 2–5 år). Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Anslag kan också ges till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation.
För Ung Medias del är det två kategorier av projekt som skulle kunna vara intressanta:
–Barn och ungdomars utveckling: ”Många barn och ungdomar runt om i världen lever under omständigheter som gör det svårt för dem att växa och utvecklas.” 

Mer om utlysningen för barn och ungdomars utveckling hittar ni på: 
http://familjenerlingperssonsstiftelse.se/projekt/barns-ungdomars-utveckling/
– Undervisning och utbildning: ”Stiftelsen har under åren arbetat intensivt för att utöka utrymmet för entreprenörskap som ämne vid landets lärosäten.” – men har också gett stöd till utbildning inom miljö- och hållbarhet samt modevetenskap. 

Mer om utlysningen för undervisning och utbildning hittar ni på: 
http://familjenerlingperssonsstiftelse.se/projekt/undervisning-utbildning/

För att lyckas få till det med den här ansökan så krävs det en väldigt omfattande och skarp projektbeskrivning; med tydligt ändamål/syfte, metodval och förväntade effekter/betydelse. Projektansökan bör dock inte överstiga 5 sidor.
Mer om reglerna för ansökan hittar ni här: 
http://familjenerlingperssonsstiftelse.se/ansokan/regler/

Frågor att reflektera över:
Vill vi göra ett försök och ta oss ann utmaningen att ansöka ett större projekt? Anslaget täcker inte ordinarie verksamhetskostnader, men det borde finnas möjligheter att samköra vissa element; t.ex. utveckling av utbildningsmaterial, utbildningshelger (PK/Kongressen).
Vad skulle en ansökan till den här stiftelsen kunna handla om; barn och ungdomars utveckling, eller undervisning och utbildning? Hur kan mer specifika idéer se ut inom dessa områden, och kopplingar till medieproduktion ut?
Finns det kopplingar mellan entreprenörskap och media/medieproduktion?
Finns det kopplingar som går att göra mellan utbildning och medieproduktion (utbilda i medieproduktion; eller medieproduktion som ett verktyg för utbildningsinsatser – inom t.ex. språk- och samhällsintroduktion)?

 

1. 6.4 Diskussionsunderlag: Projektansökan Agenda 2030

Författare: Johan Blomqvist
Datum: 2017-05-03

Bakgrund
Sandra har blivit tipsad av Fair Action om en projektutlysning av Sida med anledning av Agenda 2030 – de globala målen. Både Fair Action och Håll Sverige Rent är villiga att samarbeta kring projektet. 

Så här skriver Sida på sin hemsida om projektutlysningen:

”Har ni smarta, roliga, oväntade eller helt traditionella idéer på kommunikationsaktiviteter om Agenda 2030 och de Globala målen kan ni söka medel för det. Ni kan söka mellan 50 000 och 300 000 kronor och om ni beviljas medel betalas de ut i efterskott, när aktiviteten är genomförd och redovisad.”
(http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/utlysningar/utlysningar-sverige/ansokan-globala-malen/)

Själva ansökningsperioden för projektet är mellan 1:a augusti och 1:a september 2017. Om vi är intresserade av att delta så behöver vi redan nu fundera kring hur insatserna skulle kunna se ut:
– Hur skulle ett eventuellt projekt kunna se ut med fokus på ungas medieproduktion, och vad är målet med detta projekt?
– Vad ska resultatet vara (gemensam produktion, samling produktioner, utbildningshelg mm)?
– Vad är Ung Medias roll i det hela; anställda, styrelsen, medlemmar och/eller samarbetspartners?

Personligen så tycker jag att vi ska tänka stort: Sätta ihop material (digitalt/tryckt) med information om de globala målen och hur medieproduktion hänger ihop (antiongen hur en kan producera media kring målen, eller använda media som en kanal för att påverka politiker och andra makthavare); anordna utbildningstillfällen (PK och/eller Kongressen, samt lokala distriktstillfällen); och att vi uppmuntrar våra medlemmar att producera media på temat och att vi samlar allt i en antologi/hemsida.
OBS! Projektet skulle vara ett bra tillfälle för oss att ”göra av med” fasta kostnader (t.ex. löner, hyra, KP/Kongressen mm.) genom att använda de resurser och anställda vi redan har – snarare än att ta in nya projektanställda, eller hyra nya kontorsplatser mm.

Styrelsen beslutade att:

Mötestiden var för kort för att hinna gå igenom de två diskussionsunderlagen, men är positivt inställda till båda projektbidragsansökningarna.

 

1. 6.5 Förslag: ändrat styrdokument för projekt- och evenemangsbidrag

Författare: Johan Blomqvist
Datum: 2017-05-02
Handlingar i ärendet: Styrdokument för projekt- och evenemangsbidrag (uppdaterat)

Bakgrund
Utifrån budget 2017 har ”ekonomiutskottet” diskuterat att ändra summorna som en förening kan söka för projekt- och evenemangsbidrag för.
Eftersom vi i den interna och mer specificerade budgeten har budgeterat 25 000 kr till projekt- och evenemangsbidrag, så bör vi också korrigera maxbeloppen som kan utdelas.

Dock har vi mycket pengar budgeterade till ekonomiska bidrag (550 000 kr), som vi inte kommer att kunna dela ut i andra former (välkomstbidrag, höstbonusar och föreningsbidrag). Samtidigt har vi redan inlett året med att dela ut ett projekt- och evenemangsbidrag på 10 000 kr.

Förslag
Mot denna bakgrund yrkar jag på:
– Att ändra maxbeloppet för projekt- och evenemangsbidrag 2017; från 25 000 kr till 10 000 kr.
– Att lägga till en mening i styrdokumentet om att: ”Projektet/evenemanget ska ha ett klart start- och slutdatum.”
– Att lägga till en mening i styrdokumentet som fastslår att: ”Styrelsen beslutar i början av varje verksamhetsår om ansökningstider, och eventuellt prioriterade teman eller inriktningar för årets projekt- och evenemangsbidrag.”

Styrelsen beslutade att:
Bifalla yrkandet.

 

1. 6.6 Diskussionsunderlag om tillägg till Likabehandlingsstrategin

Författare: Johan Blomqvist
Datum: 2017-05-05

Bakgrund
Som en del av likabehandlingsarbetet genomfördes det en maktmätning på Kongressen 2016. Maktmätningen resulterade i en rapport som tog upp en rad punkter med problem som identifierades, samt övergripande åtgärder som skulle kunna läggas till i den treåriga likabehandlingsstrategin.

För att konkretisera dessa åtgärder sattes det ihop en arbetsgrupp som består av Chloé, Tito, Maurits och Johan. Gruppen har under tre tillfällen träffats för att diskutera möjliga och mer konkreta åtgärder inom ovanstående områden; och har kommit fram med förslag till en uppdaterad likabehandlingsstrategi.

De identifierade områdena för åtgärder grupperades i följande rubriker; långsiktiga mål, delmål med tillhörande problembeskrivningar och tillägg av åtgärder:

Interaktiva och icke-hierarkiska mötesformer
Tillägg till Kongressen; (Nytt) Delmål F4: “Alla har möjlighet att ta plats under Kongressen, oavsett ålder eller erfarenhet”.

Problembild:

För att komma till bukt med det skeva talarutrymme som är kopplad till ålder, erfarenhet och position inom förbundet så borde det utredas om det finns metoder för att luckra upp och bryta rådande maktordningar och hierarkier; och få fler yngre medlemmar med mindre erfarenhet aktiva under årsmötet. Boardwalken och friformsdebatten var bra initiativ för detta. Mer aktivitet, mindre tyst stillasittande skulle också gynna personer med till exempel koncentrationssvårigheter eller andra diagnoser att delta.

Åtgärder:
1. Utreda vilka möjligheter finns det för att ta in mer interaktiva moment under Kongressen; t.ex. under presentationen av verksamhetsplan, ekonomisk berättelse, budget, verksamhetsplan; men också personvalen – där valberedningen ofta tar lång tid på sig att föredra sina motiveringar.

2. Prova nya moment under Kongressen. T.ex. kolla på hur andra organisationer gör – bl.a. Vi Unga, som driver projektet “Bestämma trots ålder” – och prova att implementera mer levande moment under Kongressen.

3. Det finns gott om utrymme (tid och plats) för interaktiva mötesformer. Det finns särskilt utvalda funktionärer som leder dessa momenten – och helst inte från styrelsen eller kansliet.Funktionärerna ska helst bara ha detta att göra (eventuellt att de också agerar mentorer och på så sätt kunna snappa upp och ta med sig åsikter som fanns sen tidigare).

a. Alla funktionärer ska ha tagit del av material/utbildats i valda mötesformer innan, så att de känner sig bekväma och säkra med att använda metoden. Detta görs innan (överblick och genomgång) och i början av kongressen (uppsamling).

4. Mötespresidiet får i uppgift att läsa på om normkritik, eller gå en kortare utbildning (av LBA:s eller kansliet, eller på egen hand genom NAB eller Ageraguiden), för att ha ett extra öga på normer och makten under mötet.

a. De har också ett tydligare mandat att agera makt- och demokrati-ingripare under själva mötet.

Mer hjälp med förberedelserna inför Kongressen

Tillägg till Kongressen; Delmål F1 / F2

Problembild:
Det nästan tydligaste ur maktmätningen är hur viktigt det är att vara förberedd inför årsmötet. Många av deltagarna som aldrig hade varit på en Kongress, visade redan i enkäten att de trodde att de skulle delta under mötet. När det är hög press och högt tempo för att hinna med årsmötet i tid, så är det extra viktigt att deltagarna kommer förberedda till årsmötet.

Vi ser att när de väl är förberedda så deltar de också allt mer och tar mer plats. Genom att ha läst handlingarna eller tagit del av dem på ett strukturerat sätt kan mer tid frigöras till att fokusera på att vara aktiv, istället för att bara försöka hinna med.

Åtgärder:
1. Innan Kongressen tas det fram en lista med sätt/metoder för att förbereda sig. Listan kommuniceras ut i samband med kallelsen.

2. Att i ett tidigt skede innan årsmötet ge medlemmar en chans att ta del av information om årsmötet; varför vi har ett årsmöte, vad vi kommer att prata om/göra, hur kan deltagarna påverka organisationen (lägga förslag mm) samt vilka handlingar som kommer att gås igenom (inkl. en beskrivning av de olika handlingarnas funktioner).

3. Skapa filmserie, alt. podcasts, som går igenom handlingarna en och en – samt vilka funktioner de har och varför de är viktiga.

a. Göra en digital årsmötesutbildning; eventuellt som film eller podcast som behandlar de olika momenten inför och under årsmötet.

4. Att det finns formulär/kommentarsfält där det går att kommentera, fråga och lägga förslag – så att medlemmar har möjlighet att förbereda sina åsikter osv.

a. Dra nytta av projektet Digidem som Ung Media är med i för att få fler metoder och verktyg: http://digidemguide.org

b. Ett verktyg för detta är t.ex. www.pol.is
Rekrytera underrepresenterade grupper till Kongressen

Tillägg till Kongressen; (Nytt) Delmål F5: Att ha en så bra spegling av samhället när det kommer till representation av olika grupper.

Problembild:
Såväl män och äldre medlemmar, som minoritetsgrupper i samhället. Även om det såg bättre ut på Kongressen 2016 än på årsmötet 2012, så borde det kunna bli ännu bättre. Detta skulle kunna göras genom att aktivt uppmuntra deltagare som inte passar normen på tidigare Kongresser. Genom att ha mer representation på årsmötet; få fler perspektiv och mer deltagande, kan förbundet som helhet förändras och bli mindre homogent.

Åtgärder:
1. Kommunicera Kongressen på ett sätt som attraherar en bredare publik. En sådan kommunikationsstrategi bör utredas innan den sätts i bruk (se även målet Kommunikation).

2. Rekryteringen måste börja “underifrån” och hänger ihop och kopplas till andra mål i likabehandlingsstrategin (se Styrelsen (Långsiktigt mål C/D), Kansliet (Långsiktigt mål E), Kommunikation, samt Medlemsföreningar & Distrikt.
En aktiv distriktsverksamhet

Tillägg till Kongressen; F1

Problembild:
För att inte allt ska ligga på förbundsnivå, där det redan finns ont om resurser, skulle det kunna vara en idé att aktivera distrikten i förberedelserna inför Kongressen. Det skulle kunna läggas resurser för att söka finansiering till denna typen av distriktsverksamhet – vilket också skulle påverka den lokala/regionala demokratin. Detta skulle potentiellt också öka distriktens verksamhetsfokus, och bli en naturlig del i distriktens roll inom förbundet.

(Tillägg/ändringar av) åtgärder:
1. Ta hjälp av distrikten för att samla medlemmar och gå igenom handlingar; hålla i och sprida årsmötesutbildningar (digitala eller på-plats); och agera som ett stöd för medlemmarna inför årsmötet.

2. Distrikten får också i uppgift att informera om, och utbilda/gå igenom, de olika mötesformer/funktioner som anges ovan
Förslag

Mot denna bakgrund yrkar jag att:
– anta förslagen om tillägg till likabehandlingsstrategin

Styrelsen beslutade att:
Bifalla yrkandet.

1. 7.0 Övrigt

 

2. 7.1 Projektbidragsansökan Uppsala Student-TV

Handlingar i ärendet: Projektbidragsansökan- Uppsala Student TV

Styrelsen beslutade att:
Ålägga Sandra Rönnsved att informera föreningen att vi inte har nog med underlag för att ta beslut, samt att begära in kompletteringar för att sedan kunna ta ett VU-beslut.

 

1. 8.0 Mötet avslutas

Mötet avslutades av mötesordförande.