Här kan du läsa protokollsammanfattningen från förbundsstyrelsemötet den 27 november 2016. Vill du läsa alla möteshandlingarna eller har du frågor? Kontakta förbundssekreterare Nils Jarlöv på nils.jarlov@ungmedia.se


Datum: Stockholm 27 november 2016
Närvarande: Sandra Rönnsved, Desirée Widell, Maurits Larenas, Matilda Aldsjö, Nils Jarlöv, Katja Palo, Chloe Lillo, Erik Gunnarsson (punkt 6.1)

Dagordning

1.0 Mötet öppnas
2.0 Mötets formalia
2.1 Adjungeringar
2.2 Val av mötesordförande
2.3 Val av mötessekreterare
2.4 Val av protokolljusterare
2.5 Fastställande av dagordningen
3.0 Föregående protokoll
4.0 Uppföljning av styrelsearbetet
4.1 Per capsulam
4.2 Uppföljning av uppgifter och arbete
5.0 Rapporter
5.1 Ordförandens rapport
5.2 Kansliets rapport
5.3 Ekonomisk rapport
5.4 Rapport European Youth Press General Assembly
5.5 Likabehandlingsrapport Kongressen 2016
6.0 Diskussion- och beslutsfrågor
6.1 This is district
6.2 Kulturens handlingsplan
6.3 Uppföljning av verksamhetsplan och likabehandlingsplan
7.0 Övrigt
8.0 Mötet avslutas


Mötet öppnas

 • Förbundsordförande Sandra Rönnsved öppnade mötet.
 • Mötets formalia
 • Adjungeringar
 • Styrelse beslutade att:
 • Adjungera Katja Palo och Chloe Lillo närvaro- och yttranderätt på mötet.
 • Adjungera Distriktsutvecklare Erik Gunnarsson närvaro- och yttranderätt för punkt 6.1.
 • Val av mötesordförande
  Styrelse beslutade att: Välja Sandra Rönnsved till mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare
  Styrelse beslutade att: Nils Jarlöv till mötessekreterare.
 • Val av protokolljusterare
  Styrelse beslutade att: Desirée Widell till protokolljusterare.
 • Fastställande av dagordningen
  Styrelse beslutade att: Fastställa dagordningen.
 • Föregående protokoll
  Förbundssekreterare Nils Jarlöv föredrog det föregående protokollet.
 • Styrelse beslutade att: Lägga föregående protokoll till handlingarna.
 • Uppföljning av styrelsearbetet
 • Per capsulam
 • Verkställande utskottet har bevilja FotA 9´500 kr i projekt- och evenemangsbidrag.
 • Styrelse beslutade att: Lägga per capsulam-beslutet till handlingarna.
 • Uppföljning av uppgifter och arbete


Löpande Att-göra-lista

 • Sandra:
 • Mentorskapsprogram med FM Pågående.
 • Arbeta för att förbättra kommunikationen mellan förbundet och medlemsföreningarna, exempelvis genom att förbundsordföranden gör fler medlemsbesök. Pågående.
 • Arbeta för att förbundets medlemsbas har en större geografisk spridning. Pågående.
 • Fånga upp Ung Radios medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Arrangera och genomföra Kongressen 2016 tillsammans med Maurits, Tito och Desirée. Har gjorts.
 • Arbeta med Skåne-distrikt med Maurits och Tito. Har inte gjort.
 • Ta fram infomaterial om studiecirklar. Har inte gjort.
 • Matilda
 • Nytt projekt med Henrik och Nils. Har inte gjort.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Desirée
 • Mentorskapsprogram med FM. Pågående
 • Arrangera samverkansmöte med distrikten tillsammans med Nils och Sandra. Har gjort.
 • Rekrytera tre nya medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Nils
 • Nytt projekt med Henrik och Matilda. Har inte gjort.
 • Rekrytera fyra nya medlemsföreningar. Har rekryterat en.
 • Henrik
 • Nytt projekt med Nils och Matilda. Har inte gjort.
 • Rekrytera fyra och en halv nya medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Ta fram en åtgärdsplan för elevmedier (del av wikin). Har inte gjort.
 • Åtgärdsplan om rektorn lägger sig i (lägg till på föreningswikin). Har inte gjort.
 • Maurits
 • Arbeta med likabehandling. Pågående.
 • Rekrytera fyra nya medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Tito
 • Arbeta med att rekrytera föreningar i Skåne. Har inte gjort.
 • Arbeta med likabehandling. Pågående.
 • Rekrytera fem nya medlemsföreningar. Har inte gjort.
 • Verksamhetschef
 • Utarbeta rutiner för att söka länsbidrag. Har inte gjort.
 • Utreda bankavtal för medlemsföreningar. Pågående.
 • Kommunikatör
 • Föreningswikin. Har inte gjort.
 • Distriktsutvecklare Stockholm
 • Arrangera samverkansmöte med distrikten. Har gjort.
 • Övrigt
 • Årskalender till medlemmar (lägga i föreningswikin). Har inte gjort.
 • Styrelsen beslutade att:
 • Lägga att göra-listan till handlingarna.

 

Rapporter

Ordförandens rapport
Handlingar i ärendet:
Bilaga 1. Ordföranderapport november 2016
Sandra Rönnsved föredrog sin rapport.
Styrelse beslutade att: Lägga rapporten till handlingarna.
Kansliets rapport
Handlingar i ärendet:
Bilaga 2. Kansliets rapport oktober 2016
Styrelsen gick igenom rapporten.
Styrelse beslutade att: Lägga rapporten till handlingarna.
Ekonomisk rapport
Handlingar i ärendet:
Bilaga 3. Ekonomisk rapport oktober 2016
Styrelsen gick igenom rapporten.
Styrelse beslutade att: Lägga rapporten till handlingarna.
Rapport European Youth Press General Assembly
Handlingar i ärendet.
Bilaga 4. Rapport European Youth Press General Assembly 18-20 november 2016
Desirée Widell gick igenom sin rapport.
Styrelse beslutade att: Lägga rapporten till handlingarna.
Likabehandlingsrapport Kongressen 2016
Handlingar i ärendet:
Bilaga 5. Likabehandlingsrapport Kongressen 2016
Maurits Larenas gick igenom sin rapport.
Styrelse beslutade att: Lägga rapporten till handlingarna.

 


Diskussion- och beslutsfrågor

This is district
Författare: Sandra Rönnsved
Datum: 2016-11-21
Bakgrund
Ett mål från verksamhetsplanen för 2015 var att anordna en samverkansdag för förbundets distrikt. Vi beslutade att arrangera en samverkansdag i år istället då vi ville att distriktsutvecklarna skulle få mer tid att bekanta sig med sina arbetsuppgifter och med distriktsstyrelserna.
Under detta styrelsemöte har jag bjudit in Erik Gunnarsson som höll i denna dag fredagen den 11 november, dels för att presentera sig för förbundsstyrelsen och dels presentera resultatet av dagen.
Diskussion
Styrelsen delade upp sig i mindre grupper och hade en workshop om hur distrikten ska se ut och utvecklas.
Styrelsen beslutade att:
Delegera till Distriktsutvecklaren i Stockholm att sammanfatta vad som sade under diskussionen.


Kulturens handlingsplan
Författare: Johan Blomqvist
Datum: 21 november 2016
Handlingar i ärendet:
Bilaga 6. Utkast handlingsplanen mellan Kulturens och UM för 2017
Bakgrund
Kulturens vill att vi ska ha styrelsebeslut på innehållet. Jag har i dialog med Christoffer (Kulturens) och Sandra förhandlat fram innehållet.
Det skulle vara jättebra om ni gick igenom planen, och kollar om det är något ni vill att vi lägger till, trycker hårdare på eller ändrar. Handlingsplanen är alltså inte klart tills ni godkänner det.
Styrelsen beslutade att:
Godkänna samarbetsavtalet.


Uppföljning av verksamhetsplan och likabehandlingsplan
Författare: Sandra Rönnsved
Datum: 2016-11-21
Bakgrund
Eftersom vi har förbundsstyrelsen för nästa verksamhetsår på plats skulle jag vilja att vi går igenom de punkter som ännu inte är klara i verksamhetsplanen och likabehandlingsplanen. Ni hittar verksamhetsplanen för 2016 och likabehandlingsplanen för 2015-2016 bifogade.
Under styrelsemöte har sittande styrelse också möjlighet att dra några slutsatser från planerna och skicka med till tillträdande styrelse.
Diskussion
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2016 och likabehandlingsplanen för 2015/2016.


Övrigt

Datum för styrelsemöten 2017 sattes till:

 • 20-22 januari
 • 12-14 mars
 • 12-14 maj (Presskonferensen)
 • 17-20 augusti
 • 13-15 oktober
 • 10-12 november (Kongressen)
 • 8-10 december

 

Mötet avslutas
Förbundsordförande Sandra Rönnsved avslutade mötet.